پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

2فرایندهای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

مدیریت ارتباط با مشتری برای تحقق اهداف تعیین شده خود مراحلی دارد که از دیدگاه های مختلف مطرح شده است.یکی از این نظریات مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری از نظر کالاکوتا است که متشکل از 3مرحله جذب وارتقا و حفظ است که هر مرحله از شناخت ودرک رابطه بین بنگاه و مشتریانش پشتیبانی می کند. این نظریه بیان می کندکه هر مرحله به روشهای متفاوتی بر روی ارتباط با مشتریانش تاثیر می گذارد. به طوری که استراتژی ها و تمرکز برسازمان از هر مرحله ای به مرحله دیگر متفاوت است که در جدول شماره 2.2 بیان شده است(2006، Swift R.S).   

جدول شماره2.2: مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری از نظر کالاکوتا

مرحله

اقدامات

کانون توجه بنگاه

استراتژی ها

جذب

ترویج رهبری کالا وخدمات

متمایز سازی

نوآوری

ارتقا

ارتقا سودآوری از مشتریان موجود

جداسازی

کاهش هزینه- خدمت به مشتری

حفظ و نگهداری

حفظ مشتری برای حیات خود

انطباق

توجه به مشتری عرضه محصولات -جدید

ازنظریه های دیگر درباره فرایند مدیریت ارتباط با مشتری مدل سوئیف می باشد. بر اساس این مدل چرخه فرایند سوئیفشامل مراحل زیر می باشد.

الف- کشف مساله: تحلیل مشخصه های مشتریان و

[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 24 شهريور 1397 ] 1:00 ] [ پایان نامه -مدیر سایت ]

[ ]

فضاهای عمومی شهری :

تحقیقات اخیر در استرالیا ودیگر کشورها(1995) نشان داده اند که تفرجگاه ها ، بازارها و دیگر مراکز خرید عمومی در برابر جرم آسیب پذیر هستند و مؤلفه های مشخصه جرم در آنها عبارتند از :عناصری در مراکز شهری نظیر مغازه ها ، تئاتر، رستوران ها ، ایستگاه های حمل و نقل عمومی و غیره . اصولاً موقعیت های تجاری و تفریحی برجرم و رفتار مجرمانه در سطوح پیرامون خود تأثیر می گذارند ، همانطور که این سطوح قسمتی از پیاده رو ها و فضاهای خارجی خود را نیز همرنگ می کنند (bell,1998,11) .جرم هایی که عموماً در فضاهای عمومی شهر رخ می دهند ، شامل جیب بری ، کیف قاپی ، وندالیسم ( صدمه زدن های مجرمانه ) سرقت وسایل نقلیه ، حمله بدنی خفیف و ترساندن ونظایر آنها می شود .اما بیشتر رفتارها و اعمالی که گروهای زیادی از استفاده کنندگان را از مراکز شهری می ترساند ، اعمالی است گه گرچه بطور اصولی جرم نیست ، اما باعث بی نظمی عمومی می شود .جین جیکوب 1961، از آنها به عنوان بربریت ( وحشیگری ) خیابان  یاد می کند . این اصطلاح زننده ای است که با مفهوم شهرها به عنوان مراکز تمدن تقابل دارد والبته بین تمدنی و خشونت اجتماعی با بی تمدنی فیزیکی تفاوت وجود دارد ، برای مثال حضور معتادان در یک فضای عمومی شهری بی تمدنی فیزیکی و بددهنی وناسزاگفتن او در این فضا بی تمدنی اجتماعی محسوب می شود (Tiesdell,1996,51) .لازم به ذکر است با توجه به تفاوتی که در ماهیت دو فضای شهری مذکور وجود دارد .در بخش مطالعاتی میدانی نیز سعی می گردد پهنه مسکونی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و احساس امنیت درک شده دراین بافت با فضاهای عمومی شهری مقایسه شود .

زوی(1957)فضای شهری را اینگونه تعریف می کند :« جایی که خیابان ها ،میادین،ﭘارکهاو زمین های بازی وباغ ها همگی فضاهایی خالی اند که محدود شده اند یا طوری تعریف شده اند که فضایی محصور را ﭘدید آورند.»

کولکوهن1989 فضای شهری را به دو گونه تعریف می کند: فضای اجتماعی و فضای ساخته شده و مصنوع.فضای اجتماعی ،تداعی های فضایی نهادهای اجتماعی است که مورد مطالعه جامعه شناسان وجغرافیدانان می باشد تمایل این دیدگاه دیدن ویژگی های فیزیکی محیط مصنوع به عنوان فراپدیده ای است ،از سوی دیگر،فضای مصنوع متوجه فضای فیزیکی ست بدین ترتیب آنچه که مورد توجه معماران است مورفولوژی فضاست،طریقی که فضا بر ادراک ما اثر می گذارد وشیوهی به کارگیری فضاو معنایی که از آن میتوان استخراج کرد. به گفته کولکوهن این دیدگاه به دو رویکرد می انجامد: آنکه فرم ها را مستقل از کارکرد می بیند و آنکه کاربردها را تعیین کننده فرم ها می داند و در ارتباط متقابل فرم و کارکرد است که دیدگاه دوم  به رویکرد جغرافی دانان و جامعه شناسان نزدیک می شود اما برعکس معمار همواره عاقبت به فرم علاقه دارد به هر نحوی که این فرم ها تولید شوند.

درهرحال در رویکردی با توجهات اجتماعی به محیط شهری نه می توان شیوه تک بعدی و تنگ نظرانه معماری و برنامه ریزی مدرنیستی را در ترکیب فضاهای اجتماعی و فیزیکی قبول داشت و نه فرار از واقعیت سیاسی همراه با عدم توجه پست مدرنیستها به فضای اجتماعی را درهمین حال جدایی میان فضای اجتماعی و فیزیکی، شکاف میان معماری و علوم اجتماعی را با برداشتهای متفاوتشان ازفضا افزایش داده است.(مدنی پور،1996)

از نظر مدنی پور در تله تفاوت افتادن و ندیدن رشته اتصال میان انسانها مارا از پدید آوردن محیطی فیزیکی و اجتماعی بهتر ناتوان می کند به طور کلی در جستجوی مفهومی ازفضا به این نتیجه رسیده ایم که در درک فضای شهری باید ابعاد فیزیکی، اجتماعی و نمادین آن را هم زمان به حساب آورد. بنابر این فضا را هم  می توان انباشت هایی از مردم و اشیاء مادی دانست و نیز فضای شهری را از دید مردم و زندگی روزمره آنها نگاه کرد. به عقیده سنت1994 ;اکنون ما فضاهای شهری را بر حسب سهولت گذشتن با اتومبیل از میان آنهامحاسبه می کنیمیعنی سرعت حرکت در شهر با کاستن از تماس ما با بافت شهری ارتباط مستقیم دارد.این عدم تماس با دیگر انسانها و با فضای شهری بر درک ما از فضای شهری و نیز بر رویکردهای ما به طراحی شهری تاثیر چشمگیری دارد.(همان )

پاکزاد1385 فضای شهری را ظرفی برای وقوع انواع فعالیت های فردی و یا گروهی شهروندان دانسته و آنرا به دو دسته کلی 1)فضاهای باز 2)فضاهای بسته تقسیم می کند:فضاهای باز آندسته از فضاهایی که همچون محیط طبیعی در درون و اطراف شهرها جای گرفته اند و فضاهای بسته آندسته از فضاهایی که ساخته شده و به صورت محصور هستند.

لوئیز ممفورد به همبستگی اجتماعی و ارتباطات متقابل چهره به چهره ، تحرک فکر و اندیشه تاکید داشته و معتقد است که طراحی شهری قرین بازسازی تمدن است و باید امکان همزیستی و مشارکت را برای زندگی جمعی پدید آورد.بنابراین توجه بیش از حد به فضاهای خصوصی را نفی می کند چراکه  در آن صورت ارزش های اجتماعی نادیده گرفته  می شود و نهایتا انسان شهری هرچه بیشتر از گذشته منزوی شده و زندگی جمعی در فضاهای شهری کمرنگ می شود.(پاکزاد،1386)او معتقد بود که عملکرد اساسی شهر شامل دادن شکل جمعی به شهر است و عملکرد اجتماعی فضاهای آزاد در شهر تجمع افراد را ممکن می سازد.(شوای،1384)

فضاهای شهری در ارتباط متقابل با شهروندان هستند پس در راستای پاسخ به سوال این پایان نامه که آیا فضاهای شهری پاسخگوی برقراری امنیت وتردد زنان و نیازهای ساکنین خود هست یا خیر؟باید فضاهای شهری را به عنوان ظرفی برای روابط انسانی شهروندان ببینیم.فضای شهری نه صرفا دارای بعد مکانی _ فیزیکی است و نه فقط دارای بعد اجتماعی بلکه هردوی این ابعاد باهم در رابطه ای دو سویه می باشند.

بنابراین در این پایان نامه ملزم به شناسایی نیازهای  افراد و عوامل جذب شهروندان به فضاهای شهری هستیم و همچنین ضروریست که عوامل موثر بر  کیفیت فضاهای شهری مورد بررسی قرار گیرد.بعلاوه همانطور که اشاره شد فضاهای شهری دارای 2 دسته بندی عمده می باشد که فضاهای باز و فضاهای بسته را شامل می گردد ، تاکیدپایان نامه  حاضر بر فضاهای باز ومیزان تردد و احساس امنیت درک شده زنان در هریک از فضاهای شهری می باشد .

[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 24 شهريور 1397 ] 0:17 ] [ پایان نامه -مدیر سایت ]

[ ]

مدل مرجع مديريت دانش -پایان نامه ارشد

مدل مرجع مديريت دانش

در سال­هاي اخير ديدگاه جديدي در رابطه با مديريت دانش ظهور كرده است. اين ديدگاه با تغيير پارادايم­هاي زير شكل گرفته است.(ابوزید[1]، 2002)

    1.          دانش به منزلۀ محصول يعني كالايي كه توليد و باز توليد مي­شود.

    2.           تبديل رويكرد فني - مديريتي به رويكرد اجتماعي.

    3.          حركت از معرفت شناختيِ مالكيتي در رابطه با دانش به سمت معرفت شناختيِ عمل كه در آن عمل و انجام كار وابسته به دانایی است.

بنابر اين نياز به تجديد نظر در مدل هاي مديريت دانش موجود و حركت به سمت مدل مرجع مديريت دانش احساس مي­شد. مدل مرجعي كه بتواند پاسخگوي سوال زير باشد:

يك نظام پشتيبان مديريت دانش چگونه مي تواند رشد كرده، به مرحله عمل درآيد و مورد ارزيابي قرار گيرد؟

براي پاسخ به اين سؤال مدل مرجع مديريت دانش سه مرحله­اي شامل مرحله شناختي، مرحله عمل و منابع توسط ابوزيد پيشنهاد شده است. اين مدل مي­تواند در فرآيندهاي پوياي پردازش دانش مورد استفاده قرار گيرد. اولين مرحله شامل عناصري است كه هر نظام مديريت دانشي بايد با آن در تعامل بوده يا بر اساس آن عمل نمايد. مرحله دوم مقوله­اي است كه شامل فرآيندهاي مورد نياز براي پردازش عناصر مرحله اول است.

سومين لايه شامل عناصري است كه پشتيبان عناصر لايه دوم هستند ولايه منابع است. در مرحله شناخت مجموعه­اي از اشياء مرتبط به هم تعريف مي­شود. بين مرحله بيروني شناخت و مرحله دروني آن تفاوت وجود دارد. حوزۀ شناخت بيروني مجموعه­اي از عوامل است كه سازمان مي­تواند در تعامل با آنها هويت خود را حفظ نمايد؛ نظير مشتري،

[ جمعه 23 شهريور 1397 ] 18:57 ] [ پایان نامه -مدیر سایت ]

[ ]

جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری -پایان نامه

جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری

اصل در امور، اباحه است و منع، به تصریح و به ویژه به دلیل نیازمند است. بدیهی است فرد یا مقامی که قصد ایجاد ممنوعیت دارد باید بار اثبات دلایل مفید ممنوعیت و جرم انگاری را عهده دار شود. به طور کلی، قانون گذاران بر پایه ی اصل «زیان» و سه نگرش «پدرسالاری»، «اخلاق گرایی» و «کمال گرایی»، رفتارها را جرم انگاری می کنند و البته نگاهی به مصلحت جامعه دارند. بر اساس اصل زیان، رفتارهایی که موجب زیان فرد یا جامعه می شوند، باید جرم انگاری گردند. طبق نگرش پدرسالاری، فرد نه تنها مجاز به زیان رساندن به دیگران نیست، بلکه به خود نیز نمی تواند آسیب برساند. بر اساس دیدگاه اخلاق گرایی، علاوه بر رفتارهای زیان آور، اعمالی که باعث تجاوز به اخلاقیات جامعه می شوند نیز باید جرم انگاری شوند. بنا بر نگرش کمال گرایی، برای رسیدن به کمال معنوی، باید رفتارهایی جرم انگاری شوند که باعث سقوط معنوی فرد و جامعه و آسیب به فضلیت های اخلاقی می شوند[1]. برخی بر آن اند که بهترین راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده ی دولت ها از قدرت خود برای محدود کردن حقوق بشر، اقتباس معیارها و ویژگی های جرم انگاری از اسناد بین المللی حقوق بشر است. اینان، قانونی بودن، ضرورت داشتن، سودآوری، ارزیابی پذیری، موثر و قابل اجرا بودن، شفافیت و جامعیت را از ویژگی های جرم انگاری در اسناد بین المللی بر شمرده اند[2] . توضیح این که ایجاد محدودیت در آزادی های فردی در قالب جرم انگاری، باید تنها به عنوان آخرین راه حل و به موجب قاونی شفاف، عادلانه و در دسترس بوده و منافع اعمال حقوق کیفری بیش از ضررهای آن باشد. بدین معنا که در نهایت، نرخ ارتکاب رفتار جرم انگاری شده کاهش یابد و در مقابل، تا جایی که ممکن است هزینه های اقتصادی ناشی از به کارگیری اجرای مختلف دستگاه عدالت کیفری (مانند هزینه های نگهداری و بازپروری زندانیان و نیز کشف و تعقیب جرم و مجازات خاطیان) و نیز هزینه های غیر اقتصادی آن (همچون «جرم زدایی بالقوه» در نتیجه ی برچسب زنی به مرتکبان آن رفتار، بروز خلاهای تربیتی برای خانواده ی فرد زندانی) کاهش یابد. افزون بر آن، تمهیدات، مقدمات و امکانات لازم برای مقابله با رفتار جرم انگاری شده در دسترس نهادها و کنشگران عدالت کیفری قرار بگیرد


[1]  . قماشی، 1389: ش24/148

[2]   . شمس ناتری و دیگران، 1390: ش58/268

[ بازدید : 1 ]

[ جمعه 23 شهريور 1397 ] 3:16 ] [ پایان نامه -مدیر سایت ]

[ ]

خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]